مرگ

مرگ...

 

مرگ تنها یک معنا ندارد!

برای من مرگ خود معناهاست...

مثل رها کردن قاصدکی در باد

یاشاید غرق شدن شمشادی در آب!

مرگ برایم پلی ست رنگی,

که مرا از حزن دنیا به

لبخند خواب فرو می برد.

فردا که در مرگ چشم باز کنی ...

فردا دیگر فردا نیست..!!

/ 1 نظر / 6 بازدید
م.ج

چیزی که اینجا موجش آدم رو میگیره شعریت شعراتون نیست.دغدغه اصیل و دهشتناک مرگ اندیشی در سکوت پاک صدای پای آبه